Кафедра КІТС

Мова:

СИЛАБУСИ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ !!!

Інформацію щодо траєкторії навчання на кафедрі ви можете знайти за посиланням cit.nure.ua/studentam   або завантажити  Траєкторія навчання кафедри КІТС

Якщо вас цікавлять вибіркові дисципліни, що викладаються на кафедрі з анотаціями та силабусами, а також із зазначенням провідного лектора, то ось – cit.nure.ua/vibirkovi-disciplini  та  cit.nure.ua/studentam/bakalavram 

 

Силабуси вибіркових освітніх компонент (дисциплін) за рівнями підготовки здобувачів знаходяться  у відповідному розділі сайту університету: https://nure.ua/zagalnij-katalog-vibirkovih-navchalnih-disciplin/merezha-kafedralnih-katalogiv-vibirkovih-navchalnih-disciplin, а також:

СИЛАБУСИ 

навчальних дисциплін за освітньою програмою “Комп‘ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальністі 123 – Комп‘ютерна інженерія:

Обов’язкові компоненти ОП загальної та спеціальної (фахової) підготовкиСилабус_Комп’ютерна_схемотехніка

Syllabus_Computer_Schematics

Вибіркові компоненти ОП професійної та практичної підготовкиСилабус Основи побудови знання-орієнтованих систем

Силабус Технологія створення програмних продуктів на С#

Силабус_Основи Backend програмування на Java

Силабус Основи обчислювального інтелекту

Syllabus Fundamentals of computational intelligence

Силабус_Розробка  web-додатків

Силабус Основи computer vision

Силабус_Технології machine learning

Силабус_PYTHON для аналізу даних та штучного інтелекту

Сiлабус Технологія розробки інтелектуальних мікроконтролерних систем

Syllabus_Integrated development environments for microcontroller systems

Силабус основи віртуалізації та контейнеризації КС

Syllabus Fundamentals of Сomputer Systems Virtualization…

Силабус_Паралельні та розподілені обчислення

Syllabus_ Parallel and Distributed Programming

Силабус Вступ до DevOps

Syllabus Introduction to DevOps

Силабус_Мікросервісні архітектури

 

СИЛАБУСИ

навчальних дисциплін за освітньою програмою “Комп‘ютерні інтелектуальні технологіїдругого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 123 – Комп‘ютерна інженерія:

Дисципліни загальної та спеціальної

(фахової) підготовки

Силабус_Основи наукових досліджент та…21

syllabus_Basics of the scientific research 21

Силабус_Корпоративні комп ютерні мережі 21

syllabus_Сorporate computer networks 21

Силабус_Нейронні обчислювальні структури

syllabus_Neural computing structures

Силабус_Інтелектуальні комп’ютерні системи

Syllabus_Intelligent computer systems

Силабус_Інтелектуальні вбудовані комп’ютерні системи

sуllabus_Intelligent embedded computer systems

Силабус_Проектування інтелектуальних комп’ютерних систем на платформі Raspberry Pi

sуllabus_Design of intelligent computer systems on the Raspberry Pi platform

Силабус_Глибоке навчання в технологіях комп’ютерного зору

syllabus_Deep Learning in Machine Vision Technologies

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
«Комп’ютерні інтелектуальні технології»
 

Силабус_Інтелектуальний аналіз даних

syllabus_Data mining

Силабус_Основи еволюційних обчислень

sуllabus_Fundamentals of evolutionary computing

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою
«Комп’ютерні інтелектуальні технології»
Силабус_Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

syllabus_Intelligent Decision Support Systems

Силабус_Обчислювальні методи та моделі на основі штучних…

syllabus_Computational methods and models based on…

Силабус_Методи та засоби стиснення інформації

syllabus_Multiagent systems

Силабус_Мультиагентні системи

sуllabus_Methods and means of information compression

Силабус_Розпізнавання образів на основі…21

sillabus_Image recognition 21