Кафедра КІТС

Мова:

Про нас

Кафедра «Комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем» (КІТС) заснована у 2019 році (згідно до наказу № 217 від 26.04.2019) під керівництвом проф. О.Г. Руденко.

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців у галузі інтелектуальних технологій та систем: магістрів за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, за освітньою програмою «Комп’ютерні інтелектуальні технології» (КІТ) – 18 бюджетних місць. Кафедра здійснює освітню, методичну, організаційну та наукову діяльність в галузі інтелектуальних технологій і систем. Освітня програма KIT акредитована!  Відомості про самооцінювання знаходяться  тут.

Кваліфікація яку отримує випускник кафедри: магістр, комп’ютерна інженерія, комп’ютерні інтелектуальні технології.

Майже всі здобувачі освітньої програми КІТ отримували стипендію, як першого набору  КІТм-19-1, так і наступні КІТм-20-1.  Завдяки плідної роботи з викладачами кафедри було опубліковано  більш  80 публікацій, у тому числі у наукометричній базі даних Scopus.

Траєкторія навчання студентів на кафедрі КІТС (перелік вибіркових дисциплін) орієнтована на набуття знань, умінь та компетенцій для успішної професійної діяльності в галузі створення апаратно-програмних засобів інтелектуальної обробки інформації, створення та використання сучасного програмного забезпечення для розробки та експлуатації інтелектуальних комп’ютерних систем та мереж.

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців включає вивчення дисциплін, які використовують мови програмування JavaScript, Java, Python, С#, тощо, та їх бібліотеки і фреймворки, що призначені для розробки інтелектуальних систем, в тому числі: web-розробок, обробки великих інформаційних масивів, математичних розрахунків, автоматизації роботи певних програмних продуктів тощо.

Траєкторією навчання передбачається вивчення дисциплін зі штучного інтелекту, які застосовують різні технології інтелектуальної обробки інформації:

основи побудови знання-орієнтованих систем (knowledge-based systems);

основи обчислювального інтелекту (Data Mining);

технології машинного навчання (Machine Learning);

основи комп’ютерного зору (Computer Vision);

– паралельні та розподілені обчислення (Parallel and Distributed Programming) для швидкої обробки великих даних (Big Data).

На сьогодні сучасні програмні засоби інтелектуальної обробки інформації орієнтовані на використання Cloud-сервісів, тому траєкторією навчання передбачається вивчення дисциплін програмно-апаратного спрямування з використанням Cloud технологій:

основи віртуалізації комп’ютерних систем;

технології контейнеризації з Docker;

вступ до DevOps;

інтегровані середовища розробки мікроконтролерних систем.

Фахівець з комп’ютерних інтелектуальних технологій, який набуде компетенцій та навичок, що надаються на кафедрі КІТС у процесі навчання, може знайти вакансію в компаніях, що мають різні сфери діяльності: IT (Data Science, WEB-розробка, Backend- та Frontend-розробка, Big Data, тощо), промисловість, економіка і фінанси, медицина, фармацевтика та інші. На ринку праці спостерігається дефіцит таких фахівців, тому проблеми з працевлаштуванням випускників кафедри КІТС цілком відсутні.

Зазначена траєкторія орієнтована на обрання студентами освітньої програми магістерської підготовки «Комп’ютерні інтелектуальні технології».

Постійно виникаючі нові технології вже змінили наше життя і світ навколо нас. І не тільки smart будинки та вбудовані системи (embedded system), але вже й smart City, віртуальна реальність, технології визнання обличчя, генеруючі конкуруючі мережі, генетичні прогнози використання ШІ для розвитку комп’ютерного зору –  не є фантастика, а реальні можливості для революції у медицині, науці, виробництві та робототехніки.

Приєднуйтесь до нас!

Про нас    Про нас

Також кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – Компютерна інженерія, галузі зань — 12, кваліфікації — Доктор філософії, Компютерна інженерія, Компютерна інженерія Комп‘ютерна інженерія (PhD)

У своїй роботі кафедра керується нормативно-правовою базою ХНУРЕ. https://nure.ua/universytet/normativno-pravova-baza#id13, 177 від 09.06.2021 , а також  Антикорупційна програма ХНУРЕ та Принципи академічної доброчесності